GREEN CREDENTIALS

GREEN CREDENTIALS

Spring tower ได้รับการรับรอง LEED CS v.3 ในระดับ Gold

โครงการ SPRING TOWER มีแนวคิดในการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ที่จัดทำขึ้นโดยสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกที่ตั้งโครงการ การออกแบบ การก่อสร้าง จนถึงการบริหารจัดการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

 • การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนคุณภาพสูง
 • พื้นที่สีเขียว เกินกว่า 20% ของพื้นที่เปิดโล่งภายในโครงการ
 • มีมาตรการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงการก่อสร้าง
 • มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อจัดการน้ำฝนในโครงการเพื่อลดปัญหาน้ำท่วม
 • มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ทำให้ประหยัดได้มากกว่า 40%
 • ประหยัดพลังงานได้มากถึง 16% จากอาคารมาตรฐาน โดยเลือกใช้กระจกประสิทธิภาพสูงเป็นวัสดุกรอบอาคาร เพื่อลดความร้อนเข้าสู่ภายใน พร้อมทั้งเลือกใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ใช้หลอดประหยัดไฟ และติดระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้าแสงสว่าง
 • มีการใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน และพื้นที่ใช้งานภายในได้รับแสงธรรมชาติได้มากกว่า 75%
 • คุณภาพอากาศภายในอาคาร มีการติดตั้งระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคารเพิ่มขึ้น 30% จากค่ามาตรฐาน รวมทั้ง มีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศในระดับ MERV13 ที่ระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ทั้งหมด
 • ระบบปรับอากาศแบบ Variable air volume ที่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิห้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กว่า 90% ของพื้นที่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบข้างได้อย่างชัดเจน
 • เตรียมพื้นที่จอดรถ เพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เลือกใช้วัสดุท้องถิ่นและวัสดุรีไซเคิลในการก่อสร้าง